Onze behandeling van uw gegevens en uw rechten

Informatie volgens de artikelen 13, 14 en 21

Algemene verordening gegevensbescherming – GDPR

 

Wij informeren u hierbij over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en de claims en rechten waarop u volgens de gegevensbeschermingsvoorschriften recht hebt. Welke gegevens in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de diensten die u hebt aangevraagd of de overeenkomsten die we met u hebben gesloten.

 

  1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

Yamato Scale GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 13

47877 Willich

Duitsland

www.yamatoscale.nl

sales@yamatoscale.com

T +49 (0) 2154 9159-0

F + 49 (0) 2154 40626

 

U kunt onze gegevensbeschermingsbeambte bereiken op:

datenschutz@yamatoscale.com

 

  1. Welke bronnen en welke gegevens gebruiken we?

We verwerken persoonlijke gegevens die we van u ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken we – voor zover nodig voor de levering van onze service – persoonsgegevens die we rechtmatig van onze samenwerkingspartners hebben ontvangen (bijvoorbeeld om bestellingen uit te voeren, contracten te sluiten of op basis van uw toestemming). Bovendien verwerken we persoonsgegevens die we op legitieme wijze hebben verkregen en die we kunnen verwerken van openbaar beschikbare bronnen (bijvoorbeeld mappen, pers, media). Relevante persoonlijke gegevens zijn naam, bedrijfse-mail en telefoonnummer.

 

  1. Waaraan verwerken we uw gegevens (doel van verwerking) en op welke juridische basis?

 

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, afgekort BDSG) ..

 

3.1 Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG)

De verwerking van persoonsgegevens (artikel 4 nr. 2 GDPR) vindt plaats voor zakelijke initiatie en de uitvoering van orders, evenals voor alle activiteiten die nodig zijn voor de administratie, bediening en onderhoud van apparatuur.

 

3.2 In het kader van de belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG)

Indien nodig verwerken we uw gegevens verder dan de daadwerkelijke uitvoering van het contract voor de bescherming van legitieme belangen van ons of van derden.

Voorbeelden ::

 

– Beoordeling en optimalisatie van procedures voor de beoordeling van de behoeften

– Reclame en levering van informatie wanneer deze wordt gegeven dat u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens

– Marktonderzoek en opiniepeilingen

 

3.3 Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) GDPR)

Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, is de legaliteit van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. Een gegeven toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

 

Houd er rekening mee dat de intrekking geen terugwerkende kracht heeft; het is alleen geldig voor de toekomst. Het is niet van toepassing op verwerking die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking.

 

 

 

  1. Wie ontvangt mijn gegevens?

 

Uw gegevens zullen worden ontvangen door die entiteiten binnen de Yamato Scale Group die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen. Onze contractanten (artikel 28 van de GDPR) kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Dit zijn bedrijven in de domeinen IT Services, Logistics, Printing Services, Telecommunications, Consulting evenals Sales and Marketing.

 

Andere ontvangers van gegevens kunnen degenen zijn aan wie u ons toestemming hebt gegeven om de gegevens in te dienen.

 

 

  1. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 

Indien nodig verwerken en bewaren we uw persoonlijke gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie, die bijvoorbeeld het starten en uitvoeren van een contract omvat. Opgemerkt moet worden dat onze zakelijke relatie is een permanente paraatheid voor het onderhoud van machines en apparatuur; het is dus een langetermijnrelatie die impliceert dat deze jarenlang meegaat.

 

Verder zijn we verplicht om bepaalde verplichtingen na te leven voor de opslag en documentatie van gegevens die voortvloeien uit onder andere het Duitse handelswetboek (Handelsgesetzbuch, afgekort HGB) en de Duitse fiscale code. De opgegeven deadlines voor opslag en documentatie worden nageleefd.

 

  1. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?

 

Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestellingen (bijvoorbeeld betalings- en effectenorders), wettelijk verplicht is of u ons toestemming hebt gegeven. Details worden apart aan u verstrekt, indien wettelijk vereist.

 

  1. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

 

Elke betrokkene heeft het recht van toegang op grond van artikel 15 van de AVG, het recht op rectificatie op grond van artikel 16 van de AVG, het recht om te wissen op grond van artikel 17 van de AVG, het recht op beperking van verwerking op grond van artikel 18 van de AVG en het recht op gegevensportabiliteit krachtens artikel 20 van de AVG. De beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de Duitse Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetz, afgekort BDSG) zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht om te wissen. Bovendien bestaat het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de GDPR in samenhang met § 19 BDSG).

 

  1. Is er een verplichting voor mij om gegevens te verstrekken?

 

Als onderdeel van onze zakelijke relatie hoeft u alleen die persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

  1. Recht op bezwaar in individuele gevallen

Volgens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken.

 

  1. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketingdoeleinden

In individuele gevallen zullen we uw gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden niet langer verwerken. Het bezwaar kan vrij van vorm worden gemaakt en moet worden gericht aan:

 

Yamato Scale GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 13

47877 Willich

Duitsland

datenschutz@yamatoscale.com